Bliv elev

Inklusion

Inklusion på BGE

På Bråskovgård Efterskole har vi altid arbejdet med inklusion. Eller integration som vi kaldte det, da skolen startede i 1983. Som den eneste skole dengang valgte vi hverken at være specialefterskole for ordblinde, eller helt udelukke specialundervisning. Vi valgte begge dele. Siden da har vi suppleret vores tilbud med pladser til elever med høretab, lige som vi også har et mindre antal pladser til elever med diagnose primært inden for ADHD, ADD og mild autisme (tidligere Aspergers Syndrom).

Ikke mindre end 3 af 6 “pinde” fra skolens værdigrundlag har sit udspring i denne tænkning

At vi opfatter alle mennesker som lige værdige
At elevgruppens brede sammensætning har positiv betydning for fællesskabet og den enkelte
At et bredt udvalg af fag tilgodeser såvel de teoretiske som de praktiske og musiske sider hos eleven
Vi ønsker kort sagt at inkludere alle vores elever i skolens liv, så alle elever har mulighed for at være aktive deltagere i både undervisning og samvær med det, de hver især kan byde ind med.

_DSC9104

Konkret

Ud fra den viden vi får om elevernes faglige niveau, fordeles de fra skoleårets start på niveaudelte hold. Elever, som har brug for boglig støtte, bliver inkluderet på holdene i forhold til deres faglige niveau.  Hvilket hold man kommer i udspringer elevens standpunktskarakterer fra deres tidligere skolen samt skoleudtalelser og evt.  PPR-udtalelser. I løbet af de første uger vurderer vi eleverne og derefter kan der blive tale om at nogle få elever skifter hold/niveau.

Elever med dysleksi / læsevanskeligheder der medbrínger og bruger IT-rygsæk inkluderes på ligefod med de øvrige elever. Undervisningen på alle niveauer fører frem mod folkeskolens afgangsprøver i henholdsvis 9.kl eller 10.kl

Elever med høretab indgår ligeledes som en naturlig del af vores samlede elevgruppe i de forskellige hold og niveauer, hvor de passer ind. Til vores elever med høretab har vi installeret teknisk udstyr (teleslynger især) på skolen og vi opdaterer og udbygger løbende de tekniske faciliteter, og vores hørevejleder står til rådighed for eleverne med høretab.

En vigtig forudsætning for at fungere som elev med høretab på Bråskovgård Efterskole er at man kan klare sig i den hørende verden, da vi (principielt) ikke benytter tegnsprog. Ideen er netop at eleven med høretab skal ud i uddannelse/erhverv blandt hørende.

For så vidt angår elever med diagnose er det vigtigt at holde sig for øje, at vi ikke er en specialinstitution for elever med diagnoser. Deri ligger det også, at vi ikke er specialister, og at det er nødvendigt, at man som elev med diagnose kan fungere i et almindeligt fagligt og socialt fællesskab uden behov for større bistand end det, vi som almindelige lærere og mennesker kan yde. Det er dog vores erfaring, at de ret faste strukturer, der hersker på en efterskole er en god ramme for elever med diagnose.

Eventuel medicin til regulering af en diagnose vil vi normalt bede om overlades i vores varetægt og udleveres af os, enten på skolens kontor og/eller i køkkenet i forbindelse med måltiderne.

vil du vide mere

Vi vil hellere end gerne snakke med dig, så kontakt os endelig

Kontakt os